ISIO ry on perustettu

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry:

Uusi järjestö perustettu edistämään intersukupuolisten ihmisten oikeuksia

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry on perustettu tammikuussa 2020. Järjestö vaatii lakimuutosta, jolla turvataan intersukupuolisten lasten ja nuorten oikeus keholliseen koskemattomuuteen. 

Intersukupuolisuudella viitataan erilaisiin synnynnäisiin kehollisiin variaatioihin, joissa sukupuolitetut kehonpiirteet eivät ole pelkästään nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus ei ole sairaus, vaan osa sukupuolitettujen kehonpiirteiden luontaista vaihtelua. YK:n arvion mukaan 1,7% väestöstä on keholtaan intersukupuolisia. Suomessa on näin ollen jopa yli 90 000 intersukupuolista ihmistä. 

“Intersukupuoliseen kehoon syntyneille lapsille ja nuorille tehdään Suomessa lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten leikkauksia ja hormonihoitoja, ilman heidän ilman tietoon perustuvaa suostumustaan. Tämä loukkaa törkeällä tavalla intersukupuolisten lasten ja nuorten oikeutta keholliseen koskemattomuuteen”, toteaa ISIO ry:n puheenjohtaja Kaisli Syrjänen. 

ISIO ry on perustettu vauhdittamaan muutosta intersukupuolisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa kirjataan, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta tullaan vahvistamaan ja ei-lääketieteellisestä kirurgiasta tullaan luopumaan. 

“Aika alkaa vihdoin 2020-luvun Suomessa olla kypsä sille, että jokaisen lapsen ja nuoren kehoa ja oikeutta keholliseen koskemattomuuteen kunnioitetaan. Toivomme, että hallitus aloittaa intersukupuolisten lasten kehollista koskemattomuutta turvaavan lakihankkeen välittömästi”, Syrjänen jatkaa. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kaisli Syrjänen, puheenjohtaja ISIO ry

Kooste tasa-arvoteemasta

30.10.2017 – Intersukupuolisuus.fi

Is - logo - blogiin-01-01Jokaisella ihmisellä on oikeus olla omaa sukupuoltaan ja ilmaista sitä. Tasa-arvolaki turvaa myös siten intersukupuolisen ihmisen oikeudet liittyen sukupuolen yhdenvertaiseen kohteluun.

Tasa-arvolain tarkoitus on on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia, työnantajia ja opetusta sekä koulutusta järjestäviä tahoja ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti.

Vuonna 2015 tasa-arvolakiin lisättiin säännökset, joiden tarkoituksena on ehkäistä syrjintää myös sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Määritelmässä todetaan, että lakia sovelletaan vastaavasti syrjintään joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määräävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Täten tasa-arvolain tarkoitus on suojella myös intersukupuolisia ihmisiä syrjinnältä ja edistää heidän oikeuksiaan sukupuolten välisten tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta.

Tasa-arvolaki kieltää sekä välittömän että välillisen sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvän syrjinnän, sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän. Häirinnällä tarkoitetaan esimerkiksi henkisen tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämä voi ilmetä myös käytöksenä, jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Tasa-arvolaki ottaa kantaa myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään ja sen ehkäisyyn, sekä velvoittaa virkamiehiä, oppilaitoksia ja muita julkistahoja aktiivisesti toimimaan tasa-arvon edistämiseksi. Tämä tarkoittaa, että intersukupuolisille tulee lain mukaan taata tasa-arvoiset oikeudet myös näiden elämän osa-alueiden suhteen.