Siirry suoraan sisältöön

Tasa-arvolaista

Tasa-arvolaki (609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tasa-arvolaissa sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.
Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Säännökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä tulivat tasa-arvolakiin 1.1.2015 lukien erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintäsuojan parantamiseksi. Taustalla on ajatus sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että jokaisella on oma kokemuksensa sukupuolesta ja tapansa ilmaista sukupuolta.

Tasa-arvolain säännöksiä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä sovelletaan myös syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvolaki koskee myös intersukupuolisuuteen perustuvaa syrjintää ja sen ennaltaehkäisyä. Myös seksuaalinen häirintä sekä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva häirintä ovat tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää.

Tasa-arvolaissa on yleisen syrjinnän kiellon lisäksi erityiset syrjinnän kiellot, jotka koskevat työelämää, työmarkkinajärjestöjä, oppilaitoksia sekä tavaroiden ja palvelujen tarjontaa. Erityisten syrjinnän kieltojen rikkomisesta voi vaatia hyvitystä tuomioistuimessa. Hyvitys on rahallinen korvaus.
Tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Syrjinnän ehkäiseminen pitää ottaa huomioon oppilaitoksen ja työnantajan tasa-arvosuunnitelmissa.

Tasa-arvovaltuutettu on viranomainen, joka valvoo tasa-arvolain noudattamista. Tasa-arvovaltuutetulta voi kysyä neuvoja, jos epäilee syrjintää. Tietoa tasa-arvovaltuutetusta löydät tasa-arvovaltuutetun nettisivuilta osoitteesta www.tasa-arvo.fi. Sieltä löydät myös sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön työpaikoille, viranomaisille ja oppilaitoksille tekemät esitteet tasa-arvolaista ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvovaltuutettu
PL 33
00023 Valtioneuvosto
tasa-arvo@oikeus.fi
Vaihde: 0295 666 830
Neuvontapuhelin: 0295 666 842 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11)