Kätilöliiton kannanotto intersukupuolisten lasten hoidosta

4.5.2016 – Intersukupuolisuus.fi

Is - logo - blogiin-01-01Kätilöliitto on julkaissut 3.5.2016 Kätilöpäivillä Turussa kannanottonsa intersukupuolisten lasten hoidosta.

 

 

INTERSUKUPUOLISEN LAPSEN TULEE ITSE SAADA MÄÄRITELLÄ SUKUPUOLENSA

Kautta aikojen kaikissa kulttuureissa on syntynyt lapsia, joiden sukupuolta on vaikea määritellä. Kyse on intersukupuolisuudesta. Se on synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Intersukupuolisuus havaitaan useimmiten heti lapsen synnyttyä. Tila saattaa löytyä myöhemminkin lapsen kasvun ja kehityksen aikana. Intersukupuolisen ihmisen keho kuuluu luonnon normaaliin variaatioon eikä se tarvitse lääketieteellisiä interventioita muissa kuin välittömästi terveyttä vaarantavissa tilanteissa.

Suomessa arvellaan syntyvän vuosittain kolmesta kahdeksaan intersukupuolista lasta. Kätilöliiton mielestä lääketieteen rooli intersukupuolisen lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin edistämisessä vaatii päivitystä. Kätilöliitto katsoo, että lisäämällä moniammatillista yhteistyötä sekä ammattilaisten koulutusta voidaan intersukupuolisen lapsen ja hänen perheen tarpeisiin vastata aiempaa paremmin.

Kätilöliitto muistuttaa, että intersukupuolisen lapsen syntyessä kyse ei ole hätätilanteesta. Intersukupuolinen lapsi on terve ja hänen sukupuolensa on kehittynyt ainutlaatuisella tavalla. Luonto on monimuotoinen, samoin ihmiset. Kätilöliitto suosittaa, että lapsen vanhemmille tulee antaa psykososiaalista tukea syntymän hetkestä lähtien ja vahvistaa heidän kokemustaan siitä, lapsi on terve. Vanhemmille tulee tarjota vertaistukea ja sopeutumisen edistämiseksi tulisi luoda vanhemmille jaettava infopaketti. Kätilöliitto katsoo, että intersukupuolisuus tulisi nostaa esille kaikille perheille jo äitiysneuvolassa. Perhe- ja synnytysvalmennuksessa tulisi antaa perheille tietoa myös sukupuolisuuden moninaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on ottanut kantaa intersukupuolisten lasten hoitoon tänä keväänä. ETENE suosittaa, että lapsen itsemääräämisoikeutta on vahvistettava hänen identiteetilleen tärkeissä asioissa ja tämä edellyttää, että ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet toteutetaan vasta, kun lapsi itse voi määritellä sekä sukupuolensa että ottaa kantaa omaan seksuaalisuuteensa. Kätilöliitto tukee näkemystä, että jos vanhemmat toivovat lapselleen varhaista esteettistä kirurgiaa, vanhemmille tulisi kertoa, että ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaamalla ei voida vaikuttaa siihen, minkälaisena lapsi kokee myöhemmin sukupuolensa ja oman itsensä. Sen sijaan kivun kokemukset voivat traumatisoida lapsen ja vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja kehitykseensä. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus omaan kehoonsa sellaisena kuin se on.

Kätilöliitto yhtyy ETENEn suositukseen siitä, että yleistä tietoisuutta sukupuolesta inhimillisenä ominaisuutena tulee lisätä jotta ihmiset terveydenhuollossa, päiväkodeissa, kouluissa, urheilujärjestöissä, seurakunnissa, kansalaisjärjestöissä ja muissa lapsen parissa toimivissa yhteisöissä olisivat tietoisia sukupuolen moninaisuudesta. Tällä tavoin voimme yhdessä tukea intersukupuolisten lasten kasvua ja kehitystä täysivaltaisiksi, kaikkien kanssa yhdenvertaisiksi kansalaisiksi. Kätilöliitto muistuttaa, että intersukupuolisen lapsen ei tarvitse muuttua, vaan yhteiskunnan hänen ympärillään.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Kätilöliitto ry – Finlands Barnmorskeförbund ry,
p. 045 664 0000, puheenjohtaja@suomenkatiloliitto.fi
För mer information på svenska: Eva Matintupa, tfn. 050 562 1688.

Kansainvälistä Kätilön päivää on vietetty 5. toukokuuta vuodesta 1991 alkaen. Vuosittain kätilöt, kätilöliitot ja heidän yhteistyökumppaninsa ympäri maailmaa haluavat nostaa tietoisuuteen kätilötyön merkittävyyden seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen parissa sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tämän vuoden kansainvälinen teema on ”Women and Newborns: The Heart of Midwifery”.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry on kätilötutkinnon suorittaneiden ja kätilöksi opiskelevien yhdysjärjestö. Suomen Kätilöliitto edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, kehittää kätilön ammattialueen hoitotyötä sekä lisää kätilöiden ammattitietoa ja -taitoa. Liitto on perustettu vuonna 1919 ja siihen kuuluu 4 341 jäsentä 16 alueellisessa kätilöyhdistyksessä. Kätilöliitto on ammatillis-aatteellinen järjestö; kätilöiden edunvalvontaa hoitaa Tehy ry.