Kooste tasa-arvoteemasta

30.10.2017 – Intersukupuolisuus.fi

Is - logo - blogiin-01-01Jokaisella ihmisellä on oikeus olla omaa sukupuoltaan ja ilmaista sitä. Tasa-arvolaki turvaa myös siten intersukupuolisen ihmisen oikeudet liittyen sukupuolen yhdenvertaiseen kohteluun.

Tasa-arvolain tarkoitus on on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia, työnantajia ja opetusta sekä koulutusta järjestäviä tahoja ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti.

Vuonna 2015 tasa-arvolakiin lisättiin säännökset, joiden tarkoituksena on ehkäistä syrjintää myös sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Määritelmässä todetaan, että lakia sovelletaan vastaavasti syrjintään joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määräävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Täten tasa-arvolain tarkoitus on suojella myös intersukupuolisia ihmisiä syrjinnältä ja edistää heidän oikeuksiaan sukupuolten välisten tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta.

Tasa-arvolaki kieltää sekä välittömän että välillisen sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvän syrjinnän, sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän. Häirinnällä tarkoitetaan esimerkiksi henkisen tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämä voi ilmetä myös käytöksenä, jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Tasa-arvolaki ottaa kantaa myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään ja sen ehkäisyyn, sekä velvoittaa virkamiehiä, oppilaitoksia ja muita julkistahoja aktiivisesti toimimaan tasa-arvon edistämiseksi. Tämä tarkoittaa, että intersukupuolisille tulee lain mukaan taata tasa-arvoiset oikeudet myös näiden elämän osa-alueiden suhteen.